O nama

Sekretarijat za sport vrši poslove uprave Glavnog grada koji se odnose na:

 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti sporta i drugih djelatnosti iz ove oblasti; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovoj oblasti;

 2. pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblasti za koju je organ obrazovan (obezbjeđenje uslova za treninge i takmičenja, razvoj sportskih škola i masovnog sporta, dodjeljivanja nagrada i priznanja i sl.); pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

 3. izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, programa razvoja sporta u Glavnom gradu sa godišnjim planom realizacije, strategije razvoja sporta Glavnog grada, finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u sportu i drugih programa i planova u ovim oblastima; učešće u postupku donošenja nacionalnog programa razvoja sporta; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada iz djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;

 4. sprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama i drugih upravnih postupaka iz djelokruga organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

 5. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

 6. vođenje evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa iz djelokruga organa (objekti za sport i fizičku kulturu sa pripadajućim zemljištem u imovini Glavnog grada i sl.) i drugih registara i evidencija u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

 7. upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju djelatnosti iz ovih oblasti (“Sportski objekti” d.o.o.); odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, druge planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;

 8. učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije privrednog društva nad kojim vrši nadzor čiji je osnivač Glavni grad;

 9. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za Skupštinu, gradonačelnicu, organe državne uprave, medije i sl.;

 10. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svog djelokruga, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

 11. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

 12. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

 13. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.