Streljački centar Ljubović

Stre­ljač­ki cen­tar „Lju­bo­vić” je na­mjen­ski sport­ski obje­kat pri­la­go­đen za pru­ža­nje pro­gra­ma uslu­ga u sport­skom stre­lja­štvu, stre­ljač­koj re­kre­a­ci­ji, ru­ko­va­nju lič­nim na­o­ru­ža­njem i or­ga­ni­za­ci­ju stre­ljač­kih tak­mi­če­nja.

Iz­gra­đen 1981. go­di­ne, za po­tre­be odr­ža­va­nja Evrop­skog pr­ven­stva u ga­đa­nju ma­lo­ka­li­bar­skim oruž­jem. U vri­je­me ka­da je sa­gra­đen za­do­vo­lja­vao je naj­ve­će me­đu­na­rod­ne stan­dar­de za ovaj tip sport­skih obje­ka­ta. Od ta­da pa do da­nas u ovom objek­tu su odr­ža­na broj­na tak­mi­če­nja od lo­kal­nog do me­đu­na­rod­nog ni­voa, ta­ko da mo­že­mo re­ći da je u po­sled­nje tri de­ce­ni­je bio cen­tar svih zna­čaj­ni­jih de­ša­va­nja ka­da je u pi­ta­nju stre­ljač­ki sport u Pod­go­ri­ci i Cr­noj Go­ri. Ta­ko­đe, ovaj je­din­stve­ni obje­kat u Cr­noj Go­ri je bio uspje­šan do­ma­ćin mno­gim re­pre­zen­ta­ci­ja­ma ko­je su se u nje­mu pri­pre­ma­le za raz­li­či­ta tak­mi­če­nja.

Ukupna površina strelišta je 5.622 kvadrata. U funkciji streljačkog sporta je malokalibarska pucaona sa 12 streljačkih mesta i vazdušna pucaona sa 20 streljačkih mjesta.